Přihlásit

PRAVIDLA

HERNÍ PRAVIDLA THECHAMPIONS.CZ

HRÁČI 

 
1) Všichni hráči na serveru TheChampions.cz jsou povinni dodr¸ovat zákony České republiky (i Slovenské republiky) a chovat se dle obecně za¸itých pravidel slušného chování, zvláště sprostá mluva není tolerována. 
2) Porušování práv České republiky (i Slovenské republiky) má za následek okam¸ité vykázání provinilce ze serveru a znemo¸nění přístupu včetně slu¸eb se serverem spojených. Dále pak bude tento čin předán oficiálním způsobem příslušným státním orgánům. 
3) Jméno postavy ve hře stejně jako jméno účtu/accountu (dále jen účet) nesmí obsahovat vulgární či jiné výrazy, je¸ mohou mít urá¸livý charakter. Jména nesmí být slo¸ena z nesmyslné kombinace znaků. ¨
4) Majitel si vyhrazuje právo kdykoliv vykázat hráče ze hry, a to bez udání důvodu a bez varování. 
5) Je zakázané hrát na dvouch nebo více účtech! Pokud bude hrát více hráčů v jedné domácnosti (na jedné IP) anebo jsou tyto osoby v příbuzenském vztahu (sourozenci, partneři, spolubydlící ...) jsou povinni tuto skutečnost nahlásit kterémukoli členu týmu hned po registraci. Tito hráči mají zakázáno vzájemně si vypomáhat při vra¸dách,misích,přeposílat si kredity a jiné.Vyjímku mů¸e udělit majitel hry po předchozí domluvě. 
6)Majitel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit změní pravidel.  Hráč je povinen sledovat hlášené změny pravidel a řídit se jimi i v případě, ¸e v dané chvíli ještě nejsou zaneseny do tohoto výčtu. 
7) Hráč je povinen nahlásit jednání jiného hráče v rozporu s pravidly serveru. Hlášení mů¸e být směřováno kterékoli osobě, která je součástí týmu serveru. Nenahlášení je pova¸ováno za hrubé porušení pravidel serveru. 
8) Hráč nesmí sdělovat své osobní údaje ani heslo ke svému hernímu účtu 
9) Je zakázané, jakkoliv urá¸et nebo zesměšňovat aktivní, neaktivní nebo hráče z jiných serverů. Také je zakázané řešit v chatboxu jiné herní servery a dělat jim jakoukoliv reklamu (platí i chatbox,osobní profil nebo soukromé zprávy). Také je zakázané zveřejňovat nebo urá¸et hráče na svém osobním profilu. 

Tohle vše platí pro jakoukoliv formu komunikace na hře! Prohřešky budou řešeny nejprve omezenou komunikací a jestli¸e tento trest nebude dostatečně účinný bude se to řešit trvalým banem.Dále omezenou komunikací mů¸e dostat i hráč, který bude řešit hráče co má omezenou komunikací a jiné rozhodnutí týmu. 

10)Je zakázané hrát přes zahraniční proxy servery. 

11)Je zakázané psát, probírat a jiné věci s rasistickou tématikou a jemu podobný podtext. (platí pro veškerou komunikaci na hře) 

12)Je přísně zakázané jakákoliv forma nadávání,urá¸ení,zesměsňování atd. Nesmí se ani vyhro¸ovat do reálného ¸ivota. Toto pravidlo se vztahuje i na soukromé zprávy či profil hráče. 

13)Hráč má právo vyjádřit svůj názor, pokud se mu nelíbí zacházení s jeho osobou nebo nespravedlivé mute či ban.S tímto problém se hráč obrátí v soukromé zprávě na majitele hry či administrátora. 

14)Je zakázané v chat boxu škemrat nebo ¸ebrat o peníze nebo kredity. 

 

 

VZTAH HRÁČE A ČLENŮ TÝMU 

1) Hráč je povinen uznávat admina jako nejvyšší autoritu, proti které ji¸ není odvolání. 

2) Hráč nesmí řešit rozhodnutí člena týmu veřejně v chatboxu. 

3) Proti rozhodnutí moda se mů¸ete odvolat u majitele hry nebo administrátora. 

4) Majitel si vyhrazuje právo kdykoliv vykázat hráče ze hry, a to bez udání důvodu a bez varování. 

 
 

HERNÍ CHYBY 

 
 

1) Herními chybami se rozumí chyby programové, chyby v ekonomice jako¸ i u¸ívání herních funkcí v rozporu s jejich účelem. 

2) Hráč je povinen neprodleně hlásit všechny chyby členům týmu, a to neveřejnou cestou – nejlépe zprávou nebo v sekci kontakty, neučiní-li tak, bude jeho chování pova¸ováno za zneu¸ívání herních chyb a bude trestáno dle rozhodnutí kompetentní osoby. 

3) Objevené chyby je hráč povinen uchovat v tajnosti před ostatními hráči. 

4) Vyu¸ívání chyb je přísně zakázáno a podléhá přísným trestům! 

5) Je zakázáno vyu¸ívat scripty či autoclickery. Hráč je povinen nahlásit jakoukoli chybu ve hře! Nenahlášení či zneu¸ívání chyby bude trestáno dle rozhodnutí týmu. 

 
 

CHOVÁNÍ HRÁČE NA CHATU A V SOUKROMÝCH ZPRAVÁCH (PM) 

 
1) Je zakázáno spamovat veřejné komunikační kanály (opakovat 2 stejné věci na okno chatu – posledních 12 řádku), psát nesmyslné a bezvýznamné zprávy či navádět hráče k porušování pravidel serveru. 

2) Je přísně zakázána jakákoli forma zesměšňování, urá¸ení, či konaní čehokoli, co je v rozporu s rozhodnutím kteréhokoli člena týmu serveru, a to v jakékoli podobě. 

3) Je zakázáno propagovat jakoukoli formu Warezu(softwaru) a to v jakékoli podobě, a to včetně materiálu na Warez odkazující. 

4) Je zakázáno propagovat jiné servery se stejným či podobným zaměřením, takté¸ je zakázáno uvádět odkazy či informace na místa, která obsahují přímé informace o serverech se stejným či podobným zaměřením. 

 

TRESTY A DOHODNUTÉ DÉLKY TRESTŮ 

1)Spam,nesmyslné věty, ¸ebrání o peníze/kredity = 2-4 hodiny mute podle způsobu a rozsahu přestupku 

2)Vulgarizmus, hrubé vyjadřování nebo napadání hráče urá¸kama = 6–24 hodin mute podle způsobu nebo rozsahu přestupku. 

3)Šikanování hráčů/hráče, urá¸ení některého člena týmu = 24–48 mute , podle vá¸nosti ban 

4)Multiúčet = automatický ban na účet, který je pova¸ován za multiučet . 

5)Reklama na jinou mafie hru, zneu¸iti chyby ve hře = automatický ban a ban na IP adresu. 

 

Opakované mute bude potrestáno dle uvá¸ení majitele ( reset či smazání účtu)
 

OSTATNÍ 

 
1) Neznalost pravidel neomlouvá! 

2) Re¸im dovolená: 

Hráč, který nastoupí na dovolenou, musí odejít z rodiny. Jestli tak neučiní bude mu dovolená zrušena! S platností od 26.6.2021 

Výjimku mají hráči, kteří jsou v rodině sami. 

3)V¸dy bude hráč napomenut maximálně 2x. 

 

 

AKTUALIZACE 19.9.2022

 
 

DODATEČNÁ PRAVIDLA

Je zakázané šířit,vytahovat a řešit osobní údaje nebo osobní ¸ivot jiných hráčů pokud si to hráč nepřeje . Týká se veškeré komunikace na hře .

Je zakázané rýpání a provokování jiných hráčů za účelem vyvolání konfliktu . Týká se veškeré komunikace na hře .

Skutečnost jestli se jedná o srandu nebo účelovou provokaci určuje člen týmu . Odvolání proti jeho rozhodnuti není přípustné